Subscribe

Home

Konstruktor (podrazumevajući i parametrizovani)

Konstruktori su metode klasa koje se pozivaju kada se kreira nova instanca te klase. Svi konstruktori imaju isti naziv kao i klasa i svi vrednosni tipovi imaju implicitno deklarisan podrazumevajući konstruktor. Podrazumevajući konstruktor je metoda bez parametara i povratne vrednosti. Kada u klasi nema deklarisanih parametrizovanih parametara

Višeslojna arhitektura

Kada projektujemo i dizajniramo poslovne informacione sisteme primenjujemo višeslojnu arhitekturu. U praksi se može identifikovati nekoliko stilova arhitekture: Klijent/Server : predstavlja razdvajanje sistema u dve aplikacije: klijentska, koja se nalazi kod korisnika i baza podataka sa aplikativnom logikom Arthitektura zasnovana na komponentama: sistem čine funkcionalne ili logičke

Apstrakcija (interfejsi i apstraktni tipovi)

Šta je interfejs u objektno orjentisanim jezicima ? Intefejs je apstraktni tip, koji ne sadrži podatke, već metode koje će klasa implementirati. Interfejs sadrži isključivo abstraktne članice i one mogu biti događaji, indekseri, metode ili svojstva.Svaka gore navedena članica implicitno ima public pristup i njega nije moguće

Poslovna aplikacija – odakle početi ?

Koja je polazna osnova koju treba da znamo pre nego što krenemo sa implementacijom poslovne aplikacije ? Pre nego što krenemo u implementaciju poslovne aplikacije susrećemo se sa nekoliko izbora i to: izbor tehnologije u kojoj ćete implementirati grafički interfejs (windows forms, wpf, asp .net web forms,

Data binding (osnove)

Data binding predstavlja proces koji uspostavlja vezu između korisničkog interfejsa aplikacije (npr. forme, web stranice…) i poslovne logike (najčešće nekog poslovnog entiteta, kao npr. klasa Zaposlen, Vozilo itd …). U praksi, kod Windows formi postoje dva tipa povezivanja: prosti i kompleksni. Prosto povezivanje je sposobnost kontrole da

Windows Forms (osnove)

Ciljevi: Upoznavanje sa grafičkim dizajnerom u Visual Studio-u 2010 Korišćenje Button, Label, TextBox i ListBox kontrola Obrada događaja (event-a) kontrole Kao što smo obećali u prethodnom članku ovde ćemo koristeći Windows Forms simulirati zapošljavanje kandidata u preduzeće. Najpre ćemo kreirati novu Windows Forms Application koristeći opciju File->New

Tipovi podataka (osnove)

Cilj: Šta su prosti tipovi i čemu služe Šta su kompleksni tipovi razlika između prostih i kompleksnih tipova C# je strogo tipiziran jezik, što znači da za sve promenljlive i metode koje se koriste treba uzeti u obzir njihov tip. Najčešće korišćeni prosti tipovi u c#-u su:

Vidljivost polja (osnove)

Cilj: Pregled osnovnih vidljivosti polja Značenje termina vidljivost  smo objasnili u prethodnom članku u ovom članku idemo korak dalje i pojasnićemo koje vidljivosti postoje za polja. Polja mogu imati sledeće vidljivosti: private: ograničava pristup polju na nivou klase protected: polje je vidljivo u klasi u kojoj je

Upoznavanje sa klasom

Cilj: Šta je klasa ? Kad pravim klasu ? Šta su polja i čemu služe ? Šta je vidljivost klase ? U prethodnim člancima (1, 2 ) imali smo prilike da kreiramo klasu. U prethodnom članku imali smo zadatak da modeliramo sistem koji simulira zapošljavanje zaposlenog u

Struktura C# fajla

Cilj: Upoznavanje sa strukturom C# fajla i deklaracija klase, promenljive i metode. Da bismo se bolje upoznali sa strukturom C# fajla, krenućemo od predpostavke da treba da napravimo model koji simulira zapošljavanje zaposlenog u preduzeću. Za ovaj primer najpre ćemo identifikovati 2 klase koje treba da napravimo

Strana 3 od 41234