Subscribe

Deployment diagram

Uml dijagrami se koriste za vizuelno modelovanje objektno orijentisanih sistema. Pored dijagrama klasa i dijagrama paketa o kojima smo već pisali na red je došao i deployment dijagram.

Deployment dijagrami prikazuju fizički raspored sistema, prikazujući koji deo softvera se izvršava na kom delu hardware-a.

Osnovni elementi dijagrama su:

  • Node
  • Artifakti (Artifacts)
  • Komunikacione putanje (Communicatin paths)

U nastavku ćemo koristiti engleske termine jer smo mišljenja da je praktičnije.

Node

Node je nešto što može da hostuje program i postoji u dve forme: uređaj ili okruženje u kom se izvršava.

DeploymentDiagram-Node
Uređaj je hardware koji može biti ili računar ili deo hardware-a povezanog na sistem.
Okruženje u kom se izvršava je program koji sadrži ili hostuje druge programe (npr. operativni sistem, Apache, Internet Information Service itd…).

Artifact

Nodovi sadrže Artifact-e koji predstavljaju fizičke delove programa, tj. fajlove (kao što su DLL, JAR fajlovi, skripte itd..). Postavljanje artifacta u neki Node znači da se on fizički nalazi u sistemu u kojem se izvršava.

U praksi se može desiti da više Node-ova sadrže jedan logički task (npr. više web servera). To se može prikazati koristeći tag-ove (npr. {number deployed = 4}) što ćemo dati u primeru ili kao više Node-ova.

Artifact takođe može, a i najčešće, je implementacija neke komponente. Na dijagramu ova činjenica može biti prikazana koristeći tag.

Communication paths

Komunikacione putanje između Node-ova prikazuju kako komuniciraju međusobno. Na putanjama se mogu naglasiti protokoli koji se koriste.

Primer

Na primeru se nalazi deo deployment dijagrama za univerzitetski informacioni sistem

Reference

UML 2 Deployment Diagrams

Leave a Reply